Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια.

Η προετοιμασία αυτή αφορά στα δύο μαθήματα που εξετάζονται οι τελειόφοιτοι της Γ΄ Γυμνασίου και είναι τα Μαθηματικά και η Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας .

Η ύλη σ΄ αυτά τα δύο μαθήματα καλύπτει και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

( Α΄Γυμνασίου , Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου ) σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο και είναι αυξημένων απαιτήσεων.

Οι εξετάσεις αυτές είναι Πανελλήνιες. ( Κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα ).

Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια.

Oι υποψήφιοι μαθητές θα εισάγονται έπειτα από εξεταστική διαδικασία τριών ωρών και για τα δύο μαθήματα με θέματα που θα στοχεύουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα του κάθε μαθητή καθώς επίσης και στην κριτική του σκέψη.

Σε καμία πρίπτωση δεν θα αναδεικνύουν τη στείρα απομνημόνευση.

 

Ο μαθητής λοιπόν που θα θελήσει να συμμετάσχει σ΄ αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει κατά τη διάρκεια της Γ΄Γυμνασίου να έχει διαχειριστεί τέτοιου είδους θέματα και να έχει εμβαθύνει σ΄αυτά.

 

Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια

Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματατα προετοιμασίας των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού προκειμένου να εισαχθούν στα Πειραματικά Γυμνάσια.

Oι υποψήφιοι μαθητές θα εισάγονται έπειτα από εξεταστική διαδικασία δύο ωρών σε τρία μαθήματα: Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικά και Φυσική.

Οι εξετάσεις θα είναι ενδοσχολικές ( Κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο θα εκδίδει δικά του θέματα) και θα αφορούν στο σύνολο της ύλης που έχει διδαχθεί ένας μαθητής στο Δημοτικό.

Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια

Τα θέματα αυτά θα στοχεύουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα του κάθε μαθητή καθώς επίσης και στην κριτική του σκέψη.

Σε καμία πρίπτωση δεν θα αναδεικνύουν τη στείρα απομνημόνευση.

Οι μαθητές λοιπόν που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄αυτές τις εξετάσεις πρέπει κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ Δημοτικού να διαχειριστούν τέτοιου είδους θέματα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4, 5.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 1. Επικυρωμένο πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Προσοχή: Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης.
 2. Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.
 4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο). Μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται αυτός που κατοικεί, διαμένει και ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε χώρα της Αλλοδαπής.
 5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο).
 6. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο). Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ' όλη τη διάρκειά του.
 7. Βεβαίωση από τη Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο).

Το υπουργείο παιδείας ανάρτησε τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2012-2013.

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος