"Κλειδωμένοι σε συνθήκες φτώχειας χωρίς τη μάθηση"