Οι επιδόσεις στα μαθήματα που είναι σχετικά με την κάθε Ομάδα Προσανατολισμού στις προηγούμενες τάξεις και κυρίως στην Α΄ Λυκείου – αν και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις προτιμήσεις και τις ικανότητές σου στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα – δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού.

Η επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού και κυρίως η επιλογή Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης πρέπει γίνονται με βάση τις σπουδές που θα ήθελες να ακολουθήσεις.