Οι επιδόσεις στα μαθήματα που είναι σχετικά με την κάθε Κατεύθυνση στις προηγούμενες τάξεις και κυρίως στην Α΄ Λυκείου – αν και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις προτιμήσεις και τις ικανότητές σου στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα – δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή Κατεύθυνσης;

Η επιλογή Κατεύθυνσης και κυρίως η επιλογή Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης πρέπει γίνονται με βάση τις σπουδές που θα ήθελες να ακολουθήσεις.