Κρίνοντας από τις επιλογές των υποψηφίων και από το πλήθος των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αυτά περιλαμβάνουν, αναμένεται ότι το Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών καθώς και το Πεδίο Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής θα συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των υποψηφίων.