Στη Γ' Λυκείου υπάρχουν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού που οδηγούν σε πέντε Επιστημονικά Πεδία. Από μια Ομάδα Προσανατολισμού κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση σε τρία Επιστημονικά Πεδία από τα οποία μπορεί να επιλέξει το πολύ δύο. Πιο συγκεκριμένα, αν εξεταστεί σε τέσσερα μαθήματα στις Πανελλήνιες έχει πρόσβαση σε ένα μόνο Πεδίο, ενώ αν εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα μπορεί να επιλέξει και ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο.