fbpx

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.ekpaideysh.gr ανήκει στην Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» και το δ.τ. «Γ.ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Η Εταιρία), η οποία την δημιούργησε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες αυτής.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους (όροι) τους οποίους οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά να τους κατανοήσουν και μόνο αν συμφωνούν πρέπει να προχωρήσουν στη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης ολόκληρης της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο να ανανεώνει και να τροποποιεί μερικά ή ολικά τους παρόντες όρους, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους όρους για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας, συνεπάγεται εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από τον Επισκέπτη Χρήστη αυτής.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο και από τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων, είναι αντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η Εταιρία θα ενεργεί οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα. Επίσης, δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή η σιωπηρά αναφορικά με την αρτιότητα, ορθότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή και σκοπό. Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) υποστεί, ή προκαλέσει σε τρίτους, ο Επισκέπτης/Χρήστης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών αυτής, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση των παρόντων όρων.

Η Εταιρεία προσπαθεί για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της. Παρά ταύτα οι χρήστες αποδέχονται το δικαίωμα της Εταιρίας να μπορεί να τροποποιεί ακόμα και να διακόπτει, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, είτε ολόκληρη ή τμήμα της ιστοσελίδας ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς και ποικίλους λόγους, όπως π.χ. είναι ο μεγάλος αριθμός των Επισκεπτών, αλλά και άλλοι λόγοι. Συνεπώς η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ` αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος της Εταιρίας και της αδυναμίας πρόσβασης Χρηστών και χρήσης της ιστοσελίδας σε αυτή, ή την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο της ιστοσελίδας της για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη, Χρήστη

Ο Επισκέπτης/Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα νόμιμα και σύμφωνα με τους παρόντες όρους καθώς και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της εταιρείας για άλλους λόγους μη νόμιμους και παράνομους, όπως είναι για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση περιεχομένου, παράνομου, απειλητικού ενοχλητικού και άσεμνου, ή περιεχομένου που να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, ή να παραβιάζει ευρεσιτεχνίες, σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρία, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Επισκέπτη/Χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, έναντι αυτών που του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αυτή (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις υπηρεσιών internet).

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.ekpaideysh.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών ή σχετικών προϊόντων και αγαθών, και εφαρμογών, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ και προστατεύονται από νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και γενικώς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση αυτών, η δε αναγραφή τους στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση, ή ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ παραχωρεί, στους Επισκέπτες της ιστοσελίδας της και στους Χρήστες των υπηρεσιών της, τη δυνατότητα μόνο προσωπικής χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων της, και χωρίς δυνατότητα διαφορετικής χρήσης και περαιτέρω διάθεσης με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη/Χρήστη διέπεται από το νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει («Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») και τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες (Οδηγία 95/46/ΕΚ και Οδηγία 97/66/ΕΚ). Ο Χρήστης συναινεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει και έχει υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση αυτών. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών γίνεται με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι Χρήστες θα πρέπει να προσφύγουν στην Πολιτική προστασία Απορρήτου της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και που βρίσκεται στη διεύθυνση www.ekpaideysh.gr.

Επικοινωνία με την Εταιρία

Για οποιοδήποτε θέμα, ερώτηση ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2108254700  ή με mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιπές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του εκάστοτε Χρήστη και της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή έγγραφη, με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικό , που είχε τυχόν συναφθεί .

Τυχόν μη άσκηση δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την πλευρά της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, αλλά μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ κατά τη διακριτική της ευχέρεια.


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ΕΕ (εφεξής Κανονισμός) και εθνική νομοθεσία, Ν. 2472/1997, όπως ισχύει] και για τις ανάγκες της παρούσας/ του παρόντος οι βασικές έννοιες  που χρησιμοποιούνται νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

«Υποκείμενο των δεδομένων»: το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

«Εκτελών επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

«Υπεργολάβος (επεξεργασίας)»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται από ή για λογαριασμό του εκτελούντος επεξεργασία να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας στο πλαίσιο της κύριας σύμβασης

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία

«Κύρια σύμβαση» (εφόσον γίνεται αναφορά στην παρούσα/ στο παρόν σε κύρια σύμβαση) : μια ή περισσότερες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή προγραμματίζεται να  υπογραφούν στο μέλλον μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντα επεξεργασία, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στον  εκτελούντα την επεξεργασία, που έχει ως αντικείμενο, προϋποθέτει ή συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που επιλέγουν και αιτούνται οι χρήστες και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Επίσης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρέωσης από τον νόμο ή / και συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.

1.Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία .

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πηγές:

 • Η εταιρεία κατα τη συμβατική περίοδο της συνεργασίας με πελάτες ή κατά το στάδιο κατάρτισης και υποβολής της προσφοράς σε υποψήφιους πελάτες είναι δυνατό να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
 • Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία μας παρέχονται για την επικοινωνία με αυτούς. Επίσης μπορεί να μας παρέχονται στοιχεία ένταξης αυτού σε προνομιούχες και ειδικές κατηγορίες πελατών π.χ. ευάλωτοι πελάτες.

2. Σκοποί επεξεργασίας

 • Μέτρηση της ικανοποίησης πελατών με ερευνητικά μέσα, οργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών, διενέργεια ενεργειακών αναλύσεων προωθητικών ενεργειών.

3. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το αναγκαίο διάστημα εκπλήρωσης της παρούσας πολιτικής, της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης εκτός εάν η σχετική νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διατήρησης και σε κάθε περίπτωση όσο διαρκεί η συμβατική σχέση.

4. Γνωστοποιήσεις

Η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα :

 • Σε συνεργάτες της Εταιρείας για την εκτέλεση ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, υπηρεσιών τήρησης αρχείου.

Στην ανωτέρω περίπτωση η εταιρεία διασφαλίζει μέσω συμβατικών όρων, δεσμεύσεων και ελέγχων ότι τηρείται η κάθε φορά η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τους.

5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπόκειται σε ανάκληση.

Στην περίπτωση της ανάκλησης, η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που συντρέχει συγκεκριμένος νομικός λόγος.

 6. Δικαίωμα πρόσβασης

Οι πελάτες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για το εάν η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως ακόμα και δικαίωμα πρόσβασης και διευκρινιστικών πληροφοριών επί της επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα διαγραφής

Οι πελάτες της εταιρείας έχουν δικαίωμα αίτησης διαγραφής και η εταιρεία θα ανταποκρίνεται εκτός των περιπτώσεων που συντρέχει νομικός λόγος για τη διατήρησή τους.

 8. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

9. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.

10. Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

11. Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

12. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

designed by

© 2024 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος | Όροι και Προϋποθέσεις